Krzysztof Zając

Prawo: Drzewa i krzewy do karczowania. Ministerstwo odpowiada

Zasady wycinania drzew i krzewów budzą wiele pytań. Fot. Filip Kowalkowski/AIP Zasady wycinania drzew i krzewów budzą wiele pytań.
Krzysztof Zając

Ministerstwo Środowiska odpowiada na najczęściej powtarzające się pytania, dotyczące wycinania drzew i krzewówpo 1 stycznia tego roku. Od początku stycznia obowiązują nowe, bardziej przyjazne, zasady wycinania drzew i krzewów. Ustawa budzi jednak wiele wątpliwości. Ministerstwo Środowiska odpowiada na najczęściej powtarzające się pytania.

Czy osoby fizyczne mogą usunąć każde drzewo ze swojej nieruchomości, czy tylko drzewo, którego obwód na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) albo 50 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew)?

Osoby fizyczne, bez zezwolenia mogą usunąć ze swojej nieruchomości każde drzewo, bez względu na jego obwód, jeżeli usunięcie to dokonywane jest na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nawet jeżeli usunięcie drzewa nie wymaga zezwolenia, usunięcie może być niemożliwe albo utrudnione, jeżeli drzewo jest objęte dodatkową ochroną, np. jest pomnikiem przyrody, zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym i nadwodnym w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, jest objęte ochroną konserwatora zabytków albo w zasięgu prac związanych z usuwaniem występują chronione gatunki zwierząt, roślin albo grzybów. Możliwość usunięcia takiego drzewa regulują odrębne przepisy.

Czy uchwała rady gminy może przywrócić obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzewa przez osoby fizyczne?
Nie. Kompetencja rady gminy dotyczy jedynie wprowadzania kolejnych, nowych wyjątków od obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzewa.

Czy uchwała rady gminy może znieść ograniczenia dotyczące usuwania pomników przyrody, zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, a także drzew objętych ochroną konserwatora zabytków?
Nie. Uchwała może wprowadzać jedynie dodatkowe wyjątki od obowiązku uzyskiwania zezwolenia. Ochrona pomnika przyrody wynika z uchwały rady gminy ustanawiającej dany pomnik i może zostać usunięta w ściśle określonych przypadkach, poprzez zamianę albo uchylenie takiej uchwały. Podobnie ochrona zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, wynikająca z uchwały sejmiku województwa ustanawiającej park krajobrazowy albo obszar chronionego krajobrazu, może zostać usunięta w ściśle określonych przypadkach, poprzez zamianę albo uchylenie takiej uchwały.
Ustawa stanowi jednak, że zadrzewienia takie można usuwać, jeżeli wynika to z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego albo budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych. Z kolej ochrona określonej zieleni wynikająca z ustawy o ochronie zabytków oznacza, że dowycinki wymagane jest pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Czy rolnik jest osobą fizyczną i może usuwać drzewa i krzewy?
Zezwolenie na usunięcie drzewa i krzewu nie jest wymagane w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki należy spełnić łącznie.

Rolnicy są osobami fizycznymi, a zatem jeżeli są właścicielami działki, na której rośnie usuwane drzewo/krzew, to pierwszy warunek można uznać za spełniony.

Ponieważ działalność rolnicza jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza, konieczne jest dokonywanie indywidualnej oceny, czy drzewo/krzew są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (czyli rolniczej).

A zatem np. usunięcie drzewa/krzewu w celu budowy domu nie jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej. Natomiast usunięcie tych roślin pod budowę stodoły, obory, kurnika albo budowę drogi dojazdowej do pola jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej.

Jeżeli więc rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo/krzew w celu budowy domu, korzysta ze zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia. Jeżeli natomiast rolnik usuwa je w celu budowy stodoły, nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia.

Ustawa wprowadziła dodatkowe zwolnienie rolników z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu. Dotyczy to sytuacji, gdy są one usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Rolnik, który może wykazać, że usuwa drzewa/krzewy w tym celu, także nie musi występować o zezwolenie na ich usunięcie.

Rolnik, bez względu na gatunek oraz wymiary drzew, może je usunąć z gruntu rolnego w celu wprowadzenia na nim upraw rolnych. Jeżeli jednak drzewo jest zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym albo nadwodnym znajdującym się w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, w których obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień, to nie może być wykarczowane.

Brak możliwości usunięcia dotyczy również tej części drzew pokrywających całą działkę, które rosną bezpośrednio przy drodze lub wodzie (są zadrzewieniem przydrożnym lub nadwodnym).

Co należy rozumieć przez skupisko krzewów, które również podlega ograniczeniom dotyczącym wycinania?
Należy rozumieć grupę roślin krzewiastych stykających się pędami. Obowiązku uzyskania zezwolenia nie stosuje się do krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.

Kontroli podlega usuwanie krzewów, które mają powierzchnię powyżej 25 m2. Jeżeli skupisko krzewów rosnące na nieruchomości ma np. 3 m2, 10 m2 albo 23 m2, to do usunięcia go w całości albo w części nie jest potrzebne zezwolenie. Dopiero przekroczenie przez krzew albo skupisko krzewów powierzchni 25 m2 wiąże się z koniecznością uzyskania zezwolenia.

Nie dotyczy to jednak sytuacji zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia usuwania krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, albo uchwały rady gminy, która może zwolnić z obowiązku uzyskiwania zezwolenia, np. usuwanie krzewów określonych gatunków, krzewów o określonej powierzchni, krzewów rosnących na nieruchomościach o określonych cechach.

Rada gminy może zwolnić z obowiązku uzyskiwania zezwolenia także usuwanie drzew i krzewów na cele związane albo niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. O jakie przypadki chodzi?

Zezwolenie musi nadal być uzyskiwane, gdy nieruchomość stanowi własność podmiotów innych niż osoby fizyczne, np. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, albo osób fizycznych usuwających drzewa na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Rada gminy może jednak zwolnić takie podmioty z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa. Zwolnienie takie będzie mogło dotyczyć usunięcia następującego w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zamierza usunąć drzewo w celu wybudowania parkingu dla mieszkańców lub gdy urząd zamierza wybudować szkołę).

Czy stawka 500 zł jest kwotą opłaty za usunięcie całego drzewa, czy stawką opłaty za 1 cm obwodu usuwanego drzewa?

Stawka 500 zł jest stawką opłaty za 1 cm obwodu usuwanego drzewa. Opłatę zausunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego nawysokości 130 cm i stawkę opłaty. Jeżeli więc drzewo ma na wysokości 130 cm 120 cm obwodu, opłata za jego usunięcie będzie wynosiła 120x500 zł.

Krzysztof Zając

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.